Regulamin organizacyjny

podmiotu leczniczego

Fabskin spółka cywilna

§ 1

[Podstawa działania]

Fabskin spółka cywilna jest podmiotem leczniczym (dalej: Fabskin s.c. lub podmiot leczniczy) działającym na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty,
 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
 1. wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Nr księgi rejestrowej: 000000247768, organ rejestrowy: Wojewoda mazowiecki, data wpisu do rejestru: 31 grudnia 2021 r.,
 2. umowy spółki z dnia 17 września 2021 r.,
 3. Regulaminu organizacyjnego.

§ 2

[Zakres Regulaminu]

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i porządek procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym Fabskin s. c., tj.:

 1. nazwę podmiotu;
 2. cele i zadania podmiotu;
 3. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
 7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 11. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
 12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

§ 3

[Siedziba oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Siedzibą spółki Fabskin s. c. jest m. st. Warszawa, ul. Lazurowa 183/86, 01-479 Warszawa, REGON: 520022849, NIP: 5223210470.
 2. Miejscem udzielenia świadczeń zdrowotnych jest zakład leczniczy położony przy ul. Lazurowej 183/86, 01-479 Warszawa.

§ 4

[Cele i zadania podmiotu]

 1. Celem Fabskin s. c. jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy następujących specjalizacji: dermatologia i wenerologia, oraz chirurgia ogólna, a także przez fizjoterapeutów.
 2. Wszelkie świadczenia usług medycznych, o których mowa w pkt 1 powyżej, są udzielane przez wykwalifikowany personel, w sposób profesjonalny, zgodny z najnowszymi standardami oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.
 3. Cele są realizowane w szczególności przez:
 1. specjalistyczne usługi z wykorzystaniem nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu,
 2. wysokie kwalifikacje personelu podmiotu leczniczego,
 3. wysokie bezpieczeństwo i higienę pracy,
 4. właściwą organizacja pracy, umożliwiająca skuteczne zarządzanie gabinetem.

§ 5

[Struktura organizacyjna zakładu leczniczego]

 1. Podmiot leczniczy wykonuje swoją działalność za pomocą zespołu składników majątkowych w postaci zakładu leczniczego, który stanowi jednostkę organizacyjną, tj. wyodrębnioną część zakładu leczniczego.
 2. Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego podzielona jest na komórki organizacyjne, tj. poradnie lekarzy specjalistów, pracownie, gabinety medycyny estetycznej i zabiegów kosmetologicznych oraz recepcję.
 3. Komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego są:
 1. Poradnia dermatologiczna,
 2. Poradnia chirurgii ogólnej,
 3. Poradnia wenerologiczna,
 4. Poradnia medycyny estetycznej,
 5. Pracownia USG,
 6. Pracownia fizjoterapii,
 7. Pracownia masażu leczniczego.

§ 6

[Rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń]

 1. W podmiocie leczniczym prowadzona jest ambulatoryjna działalność lecznicza, w związku z czym udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie dermatologii, chirurgii ogólnej, wenerologii, a także świadczenie usług przez lekarzy medycyny estetycznej oraz w zakresie pracowni USG, fizjoterapii, masażu leczniczego i zabiegów kosmetologicznych.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Fabskin s. c. został wskazany na stronie internetowej: https://fabskin.pl/.

§ 7

[Sposób kierowania jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi

zakładu leczniczego]

 1. Podmiotem leczniczym oraz jego zakładem leczniczym i wchodzącymi w jego skład jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi kierują wspólnicy Fabskin s. c. tj. Radosław Rzepnikowski oraz Sławomir Kwieciński.
 2. Bieżące zarządzanie zakładem leczniczym, w tym wszelkie czynności związane z obsługą pacjentów, ustalaniem terminów wizyt i czynności z tym związane są wykonywane przez wspólników Fabskin s.c. wskazanych w ust. 1 powyżej.

§ 8

[Organizacja i przebieg obsługi pacjentów oraz organizacja procesu udzielania świadczeń]

 1. Podmiot leczniczy funkcjonuje od poniedziałku do soboty w godzinach pracy umieszczonych na tablicy informacyjnej w zakładzie leczniczym.
 2. Informacje o godzinach pracy gabinetu można uzyskać telefonicznie, osobiście oraz na stronach internetowych podmiotu leczniczego: https://fabskin.pl/.
 3. Odbycie konsultacji, wizyty lub poddanie się zabiegowi wymaga uprzedniego ustalenia terminu i godziny z recepcją.
 4. Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest rejestracja w recepcji jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego. Rejestracji dokonuje się osobiście. W celu dokonania rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać dowód tożsamości.
 5. W dniu ustalonym do wykonania świadczenia zdrowotnego pacjent stawia się w recepcji co najmniej 10 minut przed godziną umówionej wizyty celem uzupełnienia i podpisania stosownych dokumentów wymaganych w celu podjęcia leczenia.
 6. Przed wizytą pacjent uiszcza w całości obciążającą go należność za świadczenie zdrowotne i otrzymuje fakturę bądź paragon wystawiony przez podmiot leczniczy.
 7. Ustalony termin wizyty, konsultacji lub zabiegu jest wiążący dla pacjenta, oznacza to, że niezgłoszenie się przez pacjenta w ustalonym dniu i godzinie nie uprawnia pacjenta do żądania przyjęciu go w innym terminie, bez uprzedniego powtórnego ustalenia terminu wizyty w recepcji.
 8. Stawienie się na umówioną wizytę, konsultację lub zabieg z co najmniej 15 min. opóźnieniem uprawnia Fabskin s. c. do odmowy udzielenia świadczenia w umówionym terminie. Odbycie wizyty mimo spóźnienia pacjenta jest możliwe jedynie po stwierdzeniu takiej możliwości przez personel recepcji Fabskin s. c.
 9. We wszelkich sprawach związanych z umawianiem, odwoływaniem i zmianą terminu bądź godziny wizyt właściwa jest recepcja. Pacjent nie jest uprawniony do żądania ustalenia terminu i godziny wizyty z personelem innym niż personel recepcji.
 10. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie.
 11. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie – według aktualnych cenników, które umieszczone zostały na stronach internetowych podmiotu leczniczego.
 12. Świadczenia zdrowotne są udzielane:
 1. przez osoby spełniające wymagania określone we właściwych przepisach prawa,
 2. dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
 3. zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 4. z należytą starannością,
 5. z poszanowaniem praw pacjenta.
 1. Personel podmiotu leczniczego zobowiązany jest do noszenia identyfikatorów obejmujących co najmniej imię nazwisko oraz sprawowaną funkcję (stanowisko).
 2. Nazwisko i specjalizacja lekarza poradni znajdują się na tabliczce umieszczonej na drzwiach gabinetu.

§ 9

[Wysokość opłat za świadczenia]

1. Ceny zabiegów i usług wykonywanych w gabinecie wyszczególnione są w cennikach dostępnych na stronie internetowej: https://fabskin.pl/cennik/, a także w recepcji.

2. Płatności za usługi realizowane w podmiocie leczniczym mogą być przyjmowane lub obsługiwane przez podmioty pośredniczące w płatności lub współpracujące z podmiotem leczniczym. W takich wypadkach świadczeniodawcą pozostaje podmiot leczniczy.

§ 10

[Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej]

 1. Podmiot leczniczy jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających z jej świadczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione:
 1. osoby wykonujące zawód medyczny;
 2. inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych.
 1. Osoby, o których mowa w ust. 2 są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta.
 2. Pacjenci Fabskin s. c. mają prawo dostępu do dotyczącej ich dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest także udostępniana przedstawicielom ustawowym pacjentów. Uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów przez inne osoby, w tym osoby najbliższe nie będące przedstawicielami ustawowymi uwarunkowane jest pisemnym upoważnieniem ich przez pacjenta, które należy przedstawić w recepcji podmiotu leczniczego.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dotyczy dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej);
 5. na informatycznym nośniku danych (dotyczy dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej).
 1. Za wydanie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej, w tym zapisu dokumentacji medycznej pacjenta na informatycznym nośniku danych gabinet pobiera opłatę w wysokości opłaty za:
 1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

 1. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
 2. Ustawowa zmiana wysokości opłaty nie powoduje zmiany Regulaminu Organizacyjnego.

§ 11

[Współdziałanie z innymi podmiotami]

 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, podmiot leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 12

[Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania]

 1. Do zdań jednostek oraz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych, a także realizacja zadań wspomagających udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 13

[Przepisy końcowe]

 1. Podanie Regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej pod adresem: https://fabskin.pl/. Regulamin dostępny jest także w formie pisemnej w recepcji zakładu leczniczego.
 2. Postanowienia regulaminu organizacyjnego obowiązują wszystkie osoby udzielające świadczeń w podmiocie leczniczym, niezależnie od formy zatrudnienia, a także pacjentów i osoby towarzyszące.

 

Przepisy wstępne

§1

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin w Warszawie określa:

a) cele i zadania podmiotu,

b) rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń,

c) miejsce udzielania świadczeń,

d) strukturę organizacyjną, sposób kierowania gabinetem, zakres odpowiedzialności,

e) organizację i przebieg obsługi klientów oraz organizację procesu udzielania świadczeń,

f) wysokość opłat za świadczenia,

g) zasady udostępniania dokumentacji klienta,

h) przepisy porządkowe.

§2

 1. Fabskin działa pod nazwą Gabinet Medycyny Estetycznej Fabskin i funkcjonuje w ramach spółki cywilnej Fabdent z siedzibą w Warszawie (01-471) przy ul. Generała Tadeusza Pełczyńskiego 22A nr lok. 78, NIP: 5222889146.
 2. Fabdent s. c. wpisana jest do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie pod numerem księgi 000000155114 w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, o kodzie rodzaju praktyki: 97 (98): indywidualna praktyka lekarska ze wskazaniem na zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych: zabiegi z zakresu medycyny estetycznej (wykonywane w Fabskin), a także stomatologia zachowawcza, chirurgia (w znieczuleniu miejscowym), protetyka, ortodoncja (wykonywane w Fabdent) oraz świadczeń diagnostycznych w rodzaju: RTG punktowe (wykonywane w Fabdent).
 3. Indywidualną praktykę lekarską w ramach Fabskin wykonuje w oparciu o wpis określony w ust. 2 lekarz medycyny Radosław Rzepnikowski.
 4. Świadczeń z zakresu medycyny estetycznej w Gabinecie Medycyny Estetycznej Fabskin udzielają także inne osoby na podstawie zawartych umów.

§3

Cele i zadania podmiotu

 1. Celem Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin jest świadczenie usług z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetyki przez wykwalifikowany personel, w sposób profesjonalny, zgodny z najnowszymi standardami oraz dostosowanie świadczeń do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.
 2. Cele te realizowane są przez:

a) specjalistyczne usługi z wykorzystaniem nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu,

b) wysokie kwalifikacje personelu Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin,

c) wysokie bezpieczeństwo i higienę pracy w gabinecie,

d) właściwą organizacja pracy, umożliwiająca skuteczne zarządzanie gabinetem.

 

§4

Rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń

 1. W Gabinecie Medycyny Estetycznej Fabskin wykonywane są usługi z zakresu medycyny estetycznej, w tym, zabiegi z medycyny estetycznej wykonywane przez lekarzy medycyny oraz zabiegi i usługi wykonywane przez kosmetyków i kosmetyczki.
 2. Do świadczeń udzielanych przez Fabskin należą w szczególności:
 • wypełnianie zmarszczek i bruzd przy użyciu kwasy hialuronowego,
 • modelowanie, powiększanie, nawilżanie i podnoszenie kącików ust przy pomocy kwasy hialuronowego,
 • głębokie nawilżanie twarzy, szyi oraz dekoltu kwasem hialuronowym (zabieg Filorgia Lift Booster),
 • wolumetria twarzy kwasem hialuronowym,
 • powiększanie żwaczy oraz brody kwasem hialuronowym,
 • mikrodermabrazja twarzy, ramion, szyi, pleców oraz dłoni,
 • zabiegi z użyciem ultraformera III (twarz i ciało),
 • kriolipolizacooltech,
 • mezoterapia igłowa twarzy, dekoltu i szyi, w tym z użyciem osocza bogatopłytkowego, Vital Injector
 • mezoterapia igłowa w leczeniu blizn i rozstępów,
 • zwalczanie cellulitu mezoterapią igłowa,
 • mezoterapia igłowa w zwalczaniu łysienia,
 • ultranawilżenie- rewitalizacja twarzy, dekoltu, szyi oraz dłoni,
 • mezoterapia kolagenowa twarzy, szyi, dekoltu i dłoni,
 • zwalczanie cellulitu w ofercie pakietowej: mezoterapia igłowa połączona z karboksyterpią i falami radiowymi, a także falami radiowymi i ultradźwiękami falą akustyczną,
 • terapia dwutlenkiem węgla (karboksyterapia) – zabiegi na twarzy, ramiona i ciało,
 • peelingi chemiczne z użyciem kwasów: migdałowego, salicylowego, glikolowego, pirogronowego,
 • zabieg easy-peel,
 • peelingu dermapenem,
 • głęboki peeling fenolowy,
 • zabiegi z użyciem ujędrniających nici PDO,
 • zabiegi z użyciem liftingujących nici PDO Barb,
 • lipoliza iniekcyjna preparatem Aqualyx oraz Dermastabilion,
 • zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego, w tym wykonywane dermapenem,
 • iniekcje toksyną botulinową -blokada i zapobieganie powstawaniu zmarszczek mimicznych,
 • leczenie nadpotliwości toksyną botulinową,
 • redukcja napięcia mięśni żuchwy z użyciem toksyny botulinowej,
 • redukcja uśmiechu dziąsłowego toksyną botulinową,
 • mezoterapiamikroigłowa wykonywana dermapenem, również z użyciem osocza bogatopłytkowego,
 • mezoterapiamikroigłowa wykonywana dermapenem z użyciem PixelPeel w redukcji blizn potrądzikowych i rozstępów,
 • przeszczepy tłuszczu,
 • skupione ultradźwięki Scizer, Ultraformer
 • Laser tulowy Lavienne
 • laserowe usuwanie blizn i rozstępów,
 • laserowe usuwanie przebarwień i zmian naczyniowych, redukcja rumienia oraz fotoodmładzanie,
 • zabiegi z użyciem fal radiowych na twarz i ciało,
 • radiofrekwencjamikroigłowa twarzy i ciała- lifting i zagęszczanie skóry,
 • radiofrekwencjamikroigłowa twarzy i ciała w połączeniu z ultradźwiękami- lifting i zagęszczanie skóry, z likwidacją tkanki tłuszczowej,
 • fale radiowe AccentPrime w redukcji nadpotliwości pach,
 • zabiegi na ciało z użyciem fali akustycznej/uderzeniowej,
 • zabiegi dotleniające skórę OxyGeneo +,
 • zabiegi laserem frakcyjnym nieablacyjnym ClearLift na twarz, dekolt szyję i dłonie,
 • depilacja laserowa twarzy i ciała VECTUS, Motus
 • usuwanie tatuaży i rozstępów,
 • laserowe usuwanie rozstępów i blizn,w tym blizn potrądzikowych,
 • laserowe zamykanie naczynek,
 • zabiegi laserem frakcyjnym ablacyjnym w leczeniu blizn i wygładzaniu zmarszczek,
 • lifting powiek i twarzy oraz usuwanie zmian skórnych i przebarwień urządzeniem Plexr,
 • makijaż permanentny.

§5

Miejsce udzielania świadczeń

Miejscem udzielania świadczeń w ramach Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin jest Warszawa (01-478), ul. Lazurowa 183 lok. 86.

§6

Struktura organizacyjna, sposób kierowania gabinetem, zakres odpowiedzialności

 1. W skład Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin wchodzą cztery gabinety medycyny estetycznej, urządzenia medyczne, pomieszczenia administracyjne.
 2. Gabinetem Medycyny Estetycznej Fabskin kierują wspólnicy Fabdent s. c. Sławomir Kwieciński i Radosław Rzepnikowski.
 3. Bieżące zarządzanie gabinetem, w tym wszelkie czynności związane z obsługą klientów, ustalaniem terminów wizyt i czynności z tym związane należą do wspólników FabDent s.c. oraz wyznaczonego przez nich zespołu administracyjnego.

§7

Organizacja i przebieg obsługi klientów oraz organizacja procesu udzielania świadczeń

 1. Gabinet Medycyny Estetycznej Fabskin funkcjonuje w dni powszednie w godzinach pracy umieszczonym na tablicy informacyjnej w holu gabinetu.
 2. Informacje o godzinach pracy gabinetu można uzyskać telefonicznie, osobiście oraz na stronie internetowej gabinetu: https://fabskin.pl/.
 3. Odbycie konsultacji, wizyty lub poddanie się zabiegowi wymaga uprzedniego ustalenia terminu z recepcją gabinetu.
 4. Umówienie się na wizytę, w tym na bezpłatne konsultacje możliwe jest także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://fabskin.pl/kontakt/
 5. W dniu i godzinie ustalonej klient stawia się w recepcji celem uzupełnienia dokumentacji przygotowującej do zabiegu.
 6. Ustalony termin wizyty, konsultacji lub zabiegu jest wiążący dla klienta, oznacza to, że niezgłoszenie się przez klienta w ustalonym dniu i godzinie nie uprawnia klienta do żądania przyjęciu go w innym terminie, bez uprzedniego powtórnego ustalenia terminu wizyty w recepcji.
 7. Stawienie się na umówioną wizytę, konsultację lub zabieg z co najmniej 10 min. opóźnieniem uprawnia Fabskin do odmowy udzielenia świadczenia w umówionym terminie. Odbycie wizyty, mimo spóźnienia klienta jest możliwe jedynie po potwierdzeniu tej okoliczności w recepcji.
 8. We wszelkich sprawach związanych z umawianiem, odwoływaniem i zmianą terminu bądź godziny wizyt właściwa jest recepcja gabinetu. Klient nie jest uprawniony do żądania ustalenia terminu i godziny wizyty z personelem gabinetu innym niż personel recepcji.

 

§8

Wysokość opłat za świadczenia

Ceny zabiegów i usług wykonywanych w gabinecie wyszczególnione są w cenniku dostępnym pod adresem https://fabskin.pl/ a także w recepcji gabinetu.

§9

Zasady udostępniania i tworzenia dokumentacji

 1. Fabskin jest zobowiązana prowadzić dokumentację osób korzystających z jej świadczeń.
 2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione:

1) osoby wykonujące zabiegi medycyny estetycznej i zabiegi kosmetologiczne;

2) inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2), są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci klienta.

4. Osoby zgłaszające się do Gabinetu Medycyny Estetycznej Fabskin mają prawo dostępu do dotyczącej ich dokumentacji. Dokumentacja jest także udostępniana przedstawicielom ustawowym tych osób. Uzyskanie dostępu do dokumentacji przez inne osoby, w tym osoby najbliższe nie będące przedstawicielami ustawowymi uwarunkowane jest pisemnym upoważnieniem ich przez danego klienta przedstawionym Fabskin.

– po stronie pacjenta leży uzupełnienie zgodnie ze stanem faktycznym i opis stanu zdrowia karty rejestracyjnej

– pacjent zobowiązany jest przed rozpoczęciem leczenia do podpisania świadomej zgody na zabieg

– osoby wykonujące zabieg mają w obowiązku przedstawienie opisu planowanego zabiegu, jego następstw i zaleceń po zabiegowych

– dokumentacje medyczną osoby wykonujące zabieg prowadzą w formie papierowej, elektronicznej, fotograficznej.

– pacjent niewyrażający zgody na wykonanie zdjęć będących dokumentacją fotograficzną przed rozpoczęciem zabiegu medycznego oraz zdjęć około zabiegowych i po zabiegowych nie ma podstaw do zwrotu kosztów zabiegu

– klient niewyrażający zgody na wykonanie zdjęć będących dokumentacją fotograficzną przed rozpoczęciem zabiegu kosmetologicznego oraz zdjęć około zabiegowych i po zabiegowych nie ma podstaw do zwrotu kosztów zabiegu

– osoba wykonująca zabieg lekarz, kosmetolog ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu w przypadku braku zgody pacjenta na uzupełnienie wymaganej dokumentacji medycznej

5. Za wydanie odpisów lub kserokopii dokumentacji, w tym zapisu dokumentacji na informatycznym nośniku danych gabinet nie pobiera opłaty. Osoba wykonująca zabieg lekarz, kosmetolog zastrzega sobie 5 dniowy czas możliwości skompletowania dokumentacji. Dokumentacje wydaje kierownik medyczny placówki wraz z osobą wykonującą zabieg będącą lekarzem lub kosmetologiem.

6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

§10

Przepisy końcowe

 1. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości klientów następuje poprzez zamieszczenie na stronach internetowych pod adresem https://fabskin.pl/. Regulamin dostępny jest także w formie pisemnej w recepcji Fabskin.
 2. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkie osoby udzielające świadczeń w Fabskin niezależnie od formy zatrudnienia, a także klientów i osoby towarzyszące.